Southern Indiana

Special Reports


University of Southern Indiana Miscellaneous Stats for Southern Indiana (as of May 17, 2005) (All games)

Miscellaneous Stats


MULTIPLE HIT GAMES 2 3 4 5+ Tot MULTIPLE RBI GAMES 2 3 4 5+ Tot ------------------------------------ ------------------------------------ 14 Wetzel, Noah..... 11 6 2 - 19 15 Keener, Matt..... 3 4 1 - 8 15 Keener, Matt..... 12 5 - - 17 16 Slade, Hunter.... 5 2 - - 7 4 Goers, Corey..... 13 2 - - 15 11 Hutton, Derik.... 3 2 - - 5 6 Wolfe, Justin.... 10 2 - - 12 14 Wetzel, Noah..... 5 - - - 5 16 Slade, Hunter.... 7 - 1 - 8 4 Goers, Corey..... 3 1 - - 4 5 Shahine, Sam..... 8 - - - 8 20 Turner, Chris.... 4 - - - 4 8 Davis, Bryan..... 6 1 - - 7 8 Davis, Bryan..... 2 - - - 2 21 Kelly, Trevor.... 5 - - - 5 5 Shahine, Sam..... 1 - - - 1 11 Hutton, Derik.... 4 - - - 4 6 Wolfe, Justin.... - 1 - - 1 22 Davis, Jed....... 4 - - - 4 21 Kelly, Trevor.... 1 - - - 1 18 Malone, Josh..... 4 - - - 4 22 Davis, Jed....... - 1 - - 1 17 Rock, Andy....... 3 - - - 3 18 Malone, Josh..... - - 1 - 1 20 Turner, Chris.... 2 - - - 2 ------------------------------------ ------------------------------------ TEAM 27 11 2 0 40 TEAM 89 16 3 0 108 HITTING STREAKS Longest Current ------------------------------------- 8 Davis, Bryan..... 15 - 15 Keener, Matt..... 11 11 6 Wolfe, Justin.... 7 - 14 Wetzel, Noah..... 7 1 20 Turner, Chris.... 6 - 4 Goers, Corey..... 5 4 16 Slade, Hunter.... 5 1 11 Hutton, Derik.... 4 - 18 Malone, Josh..... 4 2 21 Kelly, Trevor.... 4 - 3 Tekulve, Jared... 4 - 17 Rock, Andy....... 4 - 22 Davis, Jed....... 4 1 5 Shahine, Sam..... 3 2 10 Perry, Brent..... 1 -
University of Southern Indiana Miscellaneous Stats for Southern Indiana (as of May 17, 2005) (All games) STARTING LINEUP BY POSITION (Team W-L record when starter) ---------------------------------------------------------- PITCHER: 27 Fadde, Jae....... 12 (4-8) 13 Summers, Adam.... 11 (8-3) 30 Watson, Mike..... 9 (5-4) 34 Vetter, Adam..... 9 (5-4) 35 Rumpler, Andy.... 8 (1-7) 15 Keener, Matt..... 6 (3-3) 19 Kehrt, Jeremy.... 1 (0-1) CATCHER: 22 Davis, Jed....... 27 (16-11) 20 Turner, Chris.... 25 (8-17) 21 Kelly, Trevor.... 4 (2-2) FIRST BASE: 18 Malone, Josh..... 20 (10-10) 21 Kelly, Trevor.... 13 (6-7) 11 Hutton, Derik.... 10 (5-5) 15 Keener, Matt..... 8 (3-5) 20 Turner, Chris.... 5 (2-3) SECOND BASE: 8 Davis, Bryan..... 52 (22-30) 3 Tekulve, Jared... 2 (2-0) 5 Shahine, Sam..... 2 (2-0) THIRD BASE: 5 Shahine, Sam..... 30 (15-15) 3 Tekulve, Jared... 21 (8-13) 18 Malone, Josh..... 5 (3-2) SHORTSTOP: 4 Goers, Corey..... 53 (25-28) 3 Tekulve, Jared... 3 (1-2) LEFT FIELD: 6 Wolfe, Justin.... 34 (14-20) 16 Slade, Hunter.... 19 (9-10) 3 Tekulve, Jared... 3 (3-0) CENTER FIELD: 14 Wetzel, Noah..... 54 (25-29) 15 Keener, Matt..... 2 (1-1) RIGHT FIELD: 16 Slade, Hunter.... 27 (14-13) 15 Keener, Matt..... 26 (11-15) 21 Kelly, Trevor.... 3 (1-2) DESIGNATED HITTER: 17 Rock, Andy....... 19 (10-9) 15 Keener, Matt..... 12 (7-5) 6 Wolfe, Justin.... 9 (4-5) 11 Hutton, Derik.... 6 (2-4) 20 Turner, Chris.... 3 (1-2) 16 Slade, Hunter.... 2 (1-1) 10 Perry, Brent..... 2 (0-2) 5 Shahine, Sam..... 1 (0-1) 18 Malone, Josh..... 1 (1-0) 22 Davis, Jed....... 1 (0-1)
University of Southern Indiana Miscellaneous Stats for Southern Indiana (as of May 17, 2005) (All games) STARTING LINEUP BY LINEUP SPOT (Team W-L record when starter) ------------------------------------------------------------- LEADOFF: 6 Wolfe, Justin.... 34 (15-19) 8 Davis, Bryan..... 13 (8-5) 14 Wetzel, Noah..... 5 (2-3) 4 Goers, Corey..... 4 (1-3) 2ND SPOT: 14 Wetzel, Noah..... 30 (17-13) 8 Davis, Bryan..... 14 (5-9) 21 Kelly, Trevor.... 4 (1-3) 4 Goers, Corey..... 4 (2-2) 5 Shahine, Sam..... 3 (1-2) 17 Rock, Andy....... 1 (0-1) 3RD SPOT: 15 Keener, Matt..... 32 (17-15) 14 Wetzel, Noah..... 19 (6-13) 17 Rock, Andy....... 4 (3-1) 16 Slade, Hunter.... 1 (0-1) CLEANUP: 16 Slade, Hunter.... 21 (10-11) 15 Keener, Matt..... 16 (5-11) 17 Rock, Andy....... 7 (5-2) 20 Turner, Chris.... 6 (3-3) 11 Hutton, Derik.... 3 (1-2) 18 Malone, Josh..... 2 (2-0) 21 Kelly, Trevor.... 1 (0-1) 5TH SPOT: 16 Slade, Hunter.... 10 (8-2) 4 Goers, Corey..... 8 (4-4) 20 Turner, Chris.... 8 (3-5) 11 Hutton, Derik.... 7 (4-3) 21 Kelly, Trevor.... 7 (2-5) 18 Malone, Josh..... 5 (2-3) 22 Davis, Jed....... 5 (1-4) 17 Rock, Andy....... 3 (1-2) 6 Wolfe, Justin.... 1 (1-0) 5 Shahine, Sam..... 1 (0-1) 10 Perry, Brent..... 1 (0-1) 6TH SPOT: 4 Goers, Corey..... 16 (8-8) 18 Malone, Josh..... 12 (7-5) 16 Slade, Hunter.... 7 (1-6) 21 Kelly, Trevor.... 5 (4-1) 11 Hutton, Derik.... 4 (2-2) 17 Rock, Andy....... 3 (1-2) 6 Wolfe, Justin.... 3 (0-3) 5 Shahine, Sam..... 2 (1-1) 22 Davis, Jed....... 2 (2-0) 10 Perry, Brent..... 1 (0-1) 20 Turner, Chris.... 1 (0-1) 7TH SPOT: 5 Shahine, Sam..... 12 (7-5) 20 Turner, Chris.... 8 (2-6) 4 Goers, Corey..... 8 (3-5) 16 Slade, Hunter.... 6 (4-2) 18 Malone, Josh..... 5 (2-3) 22 Davis, Jed....... 5 (4-1) 6 Wolfe, Justin.... 3 (1-2) 21 Kelly, Trevor.... 3 (2-1) 11 Hutton, Derik.... 2 (0-2) 3 Tekulve, Jared... 2 (1-1) 17 Rock, Andy....... 1 (0-1) 8 Davis, Bryan..... 1 (0-1) 8TH SPOT: 4 Goers, Corey..... 13 (7-6) 3 Tekulve, Jared... 12 (4-8) 22 Davis, Jed....... 10 (6-4) 20 Turner, Chris.... 9 (3-6) 5 Shahine, Sam..... 9 (5-4) 18 Malone, Josh..... 1 (0-1) 16 Slade, Hunter.... 1 (0-1) 8 Davis, Bryan..... 1 (1-0) 9TH SPOT: 8 Davis, Bryan..... 23 (8-15) 3 Tekulve, Jared... 15 (9-6) 5 Shahine, Sam..... 6 (3-3) 22 Davis, Jed....... 6 (3-3) 6 Wolfe, Justin.... 2 (1-1) 16 Slade, Hunter.... 2 (1-1) 18 Malone, Josh..... 1 (1-0) 20 Turner, Chris.... 1 (0-1)
University of Southern Indiana Miscellaneous Stats for Southern Indiana (as of May 17, 2005) (All games) STARTERS SUMMARY ---------------- |-----------------Position-----------------| |----------Batting Order-----------| Player GS p c 1b 2b 3b ss lf cf rf of dh 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 14 Wetzel, Noah..... 54 . . . . . . . 54 . . . 5 30 19 . . . . . . 4 Goers, Corey..... 53 . . . . . 53 . . . . . 4 4 . . 8 16 8 13 . 8 Davis, Bryan..... 52 . . . 52 . . . . . . . 13 14 . . . . 1 1 23 15 Keener, Matt..... 48 6 . 8 . . . . 2 26 . 12 . . 32 16 . . . . . 16 Slade, Hunter.... 48 . . . . . . 19 . 27 . 2 . . 1 21 10 7 6 1 2 6 Wolfe, Justin.... 43 . . . . . . 34 . . . 9 34 . . . 1 3 3 . 2 20 Turner, Chris.... 33 . 25 5 . . . . . . . 3 . . . 6 8 1 8 9 1 5 Shahine, Sam..... 33 . . . 2 30 . . . . . 1 . 3 . . 1 2 12 9 6 3 Tekulve, Jared... 29 . . . 2 21 3 3 . . . . . . . . . . 2 12 15 22 Davis, Jed....... 28 . 27 . . . . . . . . 1 . . . . 5 2 5 10 6 18 Malone, Josh..... 26 . . 20 . 5 . . . . . 1 . . . 2 5 12 5 1 1 21 Kelly, Trevor.... 20 . 4 13 . . . . . 3 . . . 4 . 1 7 5 3 . . 17 Rock, Andy....... 19 . . . . . . . . . . 19 . 1 4 7 3 3 1 . . 11 Hutton, Derik.... 16 . . 10 . . . . . . . 6 . . . 3 7 4 2 . . 27 Fadde, Jae....... 12 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Summers, Adam.... 11 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Watson, Mike..... 9 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Vetter, Adam..... 9 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Rumpler, Andy.... 8 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Perry, Brent..... 2 . . . . . . . . . . 2 . . . . 1 1 . . . 19 Kehrt, Jeremy.... 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .